<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3453781205457840573\x26blogName\x3dSchool+Rumble+Radio\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://s-two-r.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_US\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://s-two-r.blogspot.com/\x26vt\x3d-164021659613432570', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
s2r playlist
 • 24 - Switchfoot
 • A Life Less Ordinary - Ash
 • Amai Yume - Yui Horie
 • Girls - Boys by Ogura Yuuko
 • Heroes - The Wallflowers
 • Holiday - Typecast
 • How to Save a Life - The Fray
 • I Can Only Imagine - Mercy Me
 • I Could Sing of Your Love - SonicFlood
 • I'll Be Here Awhile - 311
 • Kimi E ~Kaze ni Nosete~ - Harima Kenji
 • Kono Namida Ga Aru Kara Tsugi No Ippo To Naru by Ami Tokito
 • School Rumble 4EVER! by Various Artists
 • Scramble by Yui Horie
 • Sentimental Generation by Ami Tokito
 • Two Trick Pony by Sandwich
 • school rumble radio
  Kimi e ~Kaze ni Nosete~ by Harima Kenji


  (kazeninosete.swf - 843kb)

  First time kimi wo mita toki
  Boku no haato wa mou nusumareteitanda ne
  Kimi dake wo zutto mitekimashita
  Boku ni totte no hajimete no kokuhaku
  Konaida chotto machigaechatta kedo
  Sonna koto wa kinishinai de
  Kore ga saisho de saigo no chance
  Boku no omoi yo kaze ni notte kimi ni todoke
  Boku wa kimi ga suki

  First time kimi wa itsudemo
  Boku no haato wo aian kuroo washidzukami
  Kimi dake wo zutto mitekimashita
  Boku ni totte no nidome no rabu retaa
  Ichidome wa hito ni yomarechatta kedo
  Sonna koto wa kinishinai de
  Kore ga saisho de saigo no attack
  Boku no omoi yo kaze ni notte kimi ni todoke
  Boku wa kimi ga suki

  First time kimi wo mite kara
  Boku no jinsei mou dotou no tenkai de
  Kimi dake wa nanimo kidzuitenakute
  Boku wa honto ni iroiro arimashita
  Doubutsutachi mo tsuite kichau kedo
  Sonna koto wa kinishinai de
  Kore ga saisho de saigo no choice
  Boku no omoi yo kaze ni notte kimi ni todoke
  Boku wa kimi ga suki
  Boku wa kimi ga suki...